Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Loonschade en Uitkeringsschade Verhalen door Transparant Regres                                                                                               17 juli 2017

 

 1. Opdracht tot dienstverlening
  De opdrachtgever geeft aan Transparant Regres de opdracht zijn/haar belangen te behartigen bij alle verzuimzaken die in aanmerking komen voor loonregres m.b.t. de loonschade welke opdrachtgever lijdt. Loonschade voortvloeiende uit een ongeval of andere gebeurtenis waar een derde verantwoordelijk is voor het ontstaan van het verzuim van de werknemer en de daaruit voortvloeiende loonschade.

 

 1. Buitengerechtelijke juridische bijstand algemeen
  De buitengerechtelijke juridische bijstand wordt verleend op basis van deze algemene voorwaarden, mits het gebeuren wat ten grondslag ligt aan het loonregres, aan Nederlands recht onderworpen is.

 

 1. Kosten
  De kosten van deze buitengerechtelijke juridische bijstand: 15% c.q. 16% van de door Transparant Regres verhaalde schade.
  Kosten 15%: Transparant Regres verhaalt de loonschade en laat de schadebedragen op haar rekening storten. Na ontvangst betaalt Transparant Regres door aan opdrachtgever onder inhouding van 15% fee vermeerderd met BTW over de fee.
  Kosten 16%: Transparant Regres verhaalt de loonschade en laat de schadebedragen op de rekening van de opdrachtgever storten. Na ontvangst bij de opdrachtgever, zendt Transparant Regres een factuur voor haar fee aan opdrachtgever ten hoogte van 16% van de verhaalde schade vermeerderd met BTW over de fee.
  Komt een verhaalzaak tot een gerechtelijke procedure dan zijn er mogelijk meer kosten aan verbonden. Alvorens tot een gerechtelijke procedure over te gaan zoekt Transparant Regres afstemming met de opdrachtgever over deze kosten.

 

 1. Behandeling van de regreszaak
  Opdrachtgever levert aan Transparant Regres alle benodigde informatie om de regreszaak op te starten, voort te zetten en af te ronden. Transparant Regres zet zich in om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen en het maximale resultaat voor opdrachtgever te behalen. Transparant Regres houdt zich aan de AVG wetgeving en de privacywetgeving.
 2. Uitsluitingen
  Transparant Regres beoordeelt bij aanvang de haalbaarheid van de regreszaak. Indien een regreszaak niet voor verhaal in aanmerking komt bericht Transparant Regres de opdrachtgever.
  Transparant Regres behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren indien hiermee het slachtoffer mogelijk opnieuw blootgesteld kan worden aan geweld. Dit kan voorkomen bij mishandelingszaken.
 3. Het bewijs dat de veroorzaker (geheel of gedeeltelijk) aansprakelijk is kan niet worden geleverd.
  c. De aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker biedt geen dekking.
  d. Veroorzaker is niet draagkrachtig genoeg om zelf de schade te vergoeden.
  e. Veroorzaker heeft geen aansprakelijkheidsverzekering, deze uitsluiting is niet van toepassing als het Waarborgfonds Motorverkeer kan worden aangesproken.
  f. Indien door wetgeving en/of jurisprudentie de mogelijkheid van schadeverhaal is uitgesloten.

 

 1. Aansprakelijkheid
  Transparant Regres heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Transparant Regres is altijd beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt betaald.

Wij bellen / mailen u terug

Of neem contact met ons op:
Bel bij voorkeur: 06-31667922
of 0318-725708
Mail: info@transparantregres.nl

E.J. van de Kraats
Directeur Transparant Regres